Nemecký jazyk

Na hodinách výuky nemeckého jazyka žiaci získavajú základné vedomosti a bez problémov pokračujú v štúdiu na strednej škole. Žiaci získavajú praktické a teoretické zručnosti tým, že aktivity vo výučbe jazyka smerujú rôznymi smermi. Majú k dispozícii odbornú učebňu NEJ s modernou technikou, doplnkovou literatúrou a inými pomôckami skvalitňujúcimi prácu. Na hodinách nemeckého jazyka žiaci pracujú s učebnicami, ktoré odporúča MŠ / Wir, Projekt Deutsch/. Dôraz kladieme na konverzáciu, učia sa piesne, básne, pracujú s časopisom Hurra. Pravidelne tvoria a prezentujú projekty na rôzne témy. Naši žiaci sa zúčastňujú na predmetovej súťaži : olympiáda v NEJ, na recitačnej súťaži v nemeckom jazyku „ Stretnutie s Goethem“, kde dosahujeme popredné umiestnenia.

Vyučovací proces