Pravidlá platné od 3. 5. 2021

Vzhľadom na pozitívny vývoj epidemiologickej situácie v okrese Bratislava (červený okres) platí od 3. mája 2021 výnimka zo zákazu vychádzania cesta do školy aj späť bez potreby preukazovania sa negatívnym testom na ochorenie Covid-19 alebo iným dokladom, napr. o zdravotnej indikácii. Takisto aj vstup do školy bude pre žiakov umožnený bez preukázania sa testom.
Pri návšteve školy sa teda žiaci nebudú musieť preukazovať negatívnym testom či už svojím alebo svojho zákonného zástupcu.
Zákonný zástupca predloží dňa 3. 5. 2021 pri nástupe dieťaťa do školy  Vyhlásenie o bezinfekčnosti . Následne zákonný zástupca predkladá škole Vyhlásenie o bezinfekčnosti iba pri každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov). Pri prerušení dochádzky viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

Oznamy_spravy