Organizačné pokyny od 15.02.2021

Organizačné zabezpečenie  výchovy a vzdelávania v prípade otvorenia prezenčného vzdelávania od 15.2.2021 (alebo prvý deň po ukončení dištančného vzdelávania na našej škole)

  • Neohroziť zdravie žiakov a zamestnancov školy (minimalizovať riziká)
  • Naplniť ciele jednotlivých vyučovacích predmetov v zmysle Školského vzdelávacieho plánu pre žiakov všetkých ročníkov
  • Zabezpečiť prevádzku Školského klubu detí, aby sme umožnili socializáciu detí a zároveň odbremenili rodiny, vrátane zabezpečenia stravovania v školskej jedálni
  • Dodržať ľudské práva žiakov, zamestnancov a zákonných zástupcov

V triedach nemáme možnosť rozložiť lavice tak ........ 

Súbor
Oznamy_spravy