Aktualizované informácie k prijímaciemu konaniu v školskom roku 2021/ 2022

Harmonogram k prijímaciemu pokračovaniu na denné štúdium na stredných školách pre školský rok 2022/ 2023:

 • 20.3. 2022 Zákonný zástupca podáva prihlášku riaditeľovi školy
 • 21.3. – 14.4. 2022 Overenie športového výkonu – prvá fáza talentových skúšok na SŠŠ
 • 2.5. – 3. 5. 2022 1. kolo 1.termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)
 • 4.5. – 6. 5. 2022 1. kolo 1. termín talentových skúšok (ostatné školy vyžadujúce overenie talentu) a psychodiagnostické vyšetrenie pre Stredné športové školy
 • 9. 5. – 10. 5. 2022 1. kolo 2.termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)
 • 11. 5. – 13. 5. 2022 1. kolo 2. termín talentových skúšok skúšok (ostatné školy vyžadujúce overenie talentu) a psychodiagnostické vyšetrenie pre Stredné športové školy
 • 21.6. 2022 2. kolo prijímacích skúšok

Informácie k prijímaciemu konaniu:Zákonný zástupca neplnoletého uchádzača môže podať prihlášku na vzdelávanie, v ktorej uvedie podľa záujmu najviac dva odbory vzdelávania, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností, alebo nadania, a najviac dva odbory vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností, alebo nadania.
Zákonný zástupca neplnoletého žiaka podáva prihlášku na vzdelávanie riaditeľovi strednej školy do 20. marca 2022.
Hodnotenie žiaka uvedené v prihláške na vzdelávanie potvrdzuje základná škola, ktorú žiak navštevuje. Ak to nie je možné, k prihláške na vzdelávanie sa pripoja vysvedčenia zo základnej školy alebo ich osvedčené kópie.
Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške na vzdelávanie vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor.
Uchádzač so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami pripojí k prihláške na vzdelávanie správu z diagnostického vyšetrenia vykonanú zariadením poradenstva a prevencie nie staršiu ako dva roky.
Riaditeľ strednej školy môže zaradiť prijatie uchádzača bez prijímacej skúšky do podmienok prijímacieho konania, ak uchádzač v externom testovaní dosiahol úspešnosť najmenej:

 • 90% v každom vyučovacom predmete samostatne, ak ide o prijatie do 1. ročníka vzdelávacieho programu úplného stredného všeobecného vzdelania, alebo
 • 80% v každom vyučovacom predmete samostatne, ak ide o prijatie do 1. ročníka vzdelávacieho programu úplného stredného odborného vzdelania.

Termíny konania prijímacích skúšok je potrebné sledovať si na stránke strednej školy, o ktorú uchádzač prejavil záujem.
Ak bol uchádzač prijatý na vzdelávanie v strednej škole, uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie najneskôr do troch pracovných dní od termínu. Ostatné rozhodnutia o prijatí, ktoré sa vzťahujú na školy a odbory vzdelávania uvedené v prihláške na vzdelávanie následne strácajú platnosť.

Celoslovenské testovanie žiakov T5 a T9 sa uskutoční nasledovne:

 • 6. 4. – 7. 4. 2022 Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ
 • 21. 4. – 22. 4. 2022 Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ (náhradný termín)
 • 18. 5. 2022 Celoslovenské testovanie žiakov piatych ročníkov ZŠ

V prípade potreby prosím kontaktujte školskú výchovnú poradkyňu:
zakovicova.renata@zscerba.petrzalka.sk
tel.: +421947487704

Oznamy_spravy