Oznamy

Oznam o hodnotení žiakov

Vážení rodičia,
na základe Usmernenia Ministerstva školstva, vedy a výskumu SR na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 Vás týmto informujeme o spôsoboch hodnotenia žiakov, o ktorých rozhodla riaditeľka po prerokovaní v pedagogickej rade hlasovaním per rollam.
Od 7.4.2020 sa priebežné hodnotenie realizuje iba slovne a jednotlivé spôsoby slovného hodnotenia budú realizované podľa usmernení jednotlivých metodických orgánov.

Doplňujúce informácie k prijímacím pohovorom pre žiakov 9., 8. a 5. ročníka

Vzhľadom k tomu, že hlavný hygienik SR pán Mikas vydal nariadenieumožňujúce vykonávať prijímacie pohovory, žiadame rodičov, aby po prijatí žiaka na strednú školu, gymnázium obratom nahlásili túto skutočnosť výchovnej poradkyni. Tá Vám po predložení dokumentu o prijatí následne vystaví ZÁPISNÝ LÍSTOK, ktorý je potrebné odniesť na strednú školu, gymnázium, kde bol žiak prijatý.
V rozhodnutí o prijatí na štúdium určí riaditeľ strednej školy konkrétny deň zápisu naštúdium.  Na zápise je nutná účasť zákonného zástupcu! Účasť žiaka na zápise nie je povinná.

Prihlásiť sa na odber Oznamy