Pokyny upravujúce podmienky prevádzky a vnútorného režimu

Od 2.9.2020 v škole prebieha riadne školské vyučovanie

Vstup do školy:

1. stupeň 7:30 - 8:00h
2. stupeň 7:40 - 8:00h

 • žiaci 1. roč., 2. roč., 3.A, 4.A  prichádzajú do školy hlavným vchodom + ranný filter
 • žiaci 3.B , 4.A a 4.C prichádzajú bočným vchodom č. 1 + ranný filter
 • žiaci 2. stupňa prichádzajú do školy bočným vchodom č. 2 + ranný filter
 • pri príchode do školy sa žiak prihlási čipom,  ide do šatne , kde sa prezuje a odchádza do triedy, do ktorej bol zaradený

Žiaci 1. - 9. ročníka budú vo svojich kmeňových triedach.

Dôležité: Dieťa, ktoré príde do školy po prvýkrát, pri nástupe do školy zákonný zástupca alebo dieťa odovzdá vyplnené učiteľovi, ktorý vykonáva ranný zdravotný filter.  

 • VYHLÁSENIE O ZDRAVOTNOM STAVE DIEŤAŤA  a 
 • ZDRAVOTNÝ DOTAZNÍK A VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU DIEŤAŤA PRED ZAČIATKOM ŠKOLSKÉHO ROKA

VYHLÁSENIE O ZDRAVOTNOM STAVE DIEŤAŤA sa odovzdá po každom prerušení dochádzky dieťaťa do ZŠ v trvaní viac ako 3 dni.


Školský klub detí  - prevádzka:

 • ranná činnosť  -  6:30 - 7:45 hod.
 • popoludňajšia činnosť - 11:30 - 17:00 hod.

Ranná ŠKD len v nevyhnutnom prípade - nezmiešavanie sa skupín (do 20.9.2020)
 

Stravovanie v školskej jedálni.

Na vydanie obeda je potrebný čip. 

ROZPIS STRAVOVANIA V ŠJ:

 • 11:00 - 11:25     1. ročník
 • 11:30 - 11:45     2. ročník
 • 11:50 - 12:10     3. ročník
 • 12:15 - 12:30     4. ročník
 • 12:40 - 13:10     2. stupeň
 • 13:10                 pedagogickí zamestnanci

 

 • Potreby, ktoré si deti prinesú  - vrecko s prezuvkami, jedno rúško na tvári, jedno náhradné rúško v taške, papierové jednorazové vreckovky, nápoj, desiata. Na ďalšie dni si prinesú veci podľa pokynov vyučujúceho.
 • Žiak si v triede umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami - použije mydlo v dávkovači a papierovú utierku, ktorú po použití odhodí do koša.
 • Na toaletách použije rovnako mydlo v dávkovači a jednorazové papierové utierky.
 • Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej skupiny, kde prebieha výchovno-vzdelávací proces.
 • Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec základnej školy nosí rúško alebo ochranný štít všade vo vnútorných priestoroch školy.
 • Minimálne raz denne sa vykoná dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú.
 • Deti, ktoré sa nebudú stravovať v ŠJ, musia po skončení vyučovania odísť domov.
 • Prosíme rodičov, aby triednemu učiteľovi dali vedieť, ak jeho dieťa nenastúpi alebo v niektorý deň nepríde. A uviedli dôvod.
 • Ak má dieťa symptómy akéhokoľvek ochorenia, nesmie ho zákonný zástupca poslať ráno do školy.V prípade, že sa u žiaka počas vyučovania vyskytnú nejaké príznaky ochorenia, bude umiestnený v izolačnej miestnosti. Musí pre neho prísť zákonný zástupca.

V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

Program na 3.9. a 4.9.2020:

1. stupeň  -  4 vyučovacie hodiny 11:45 (deti ktoré nejdú na obed odchádzajú domov, ostatní čakajú a idú na obed s triednou pani učiteľkou, alebo s vychovávateľkou)

2. stupeň  -  5 vyučovacích hodín 12:40 (deti ktoré nejdú na obed odchádzajú domov, ostatní idú s vyučujúcim na obed podľa pokynov)

3.9.2020

 • 1. hodina                    - triednická hodina
 • 2. - 4./5. hodina          - rozdávanie učebníc

4.9.2020

 • 1.stupeň  - Cvičenie v prírode
 • 2.stupeň  - Účelové cvičenie v prírode

Pokyny vypracovala Mgr. Zora Dóczyová, riaditeľka školy

V Bratislave 01.09.2020

Oznamy_spravy