Pokyny upravujúce podmienky prevádzky a vnútorného režimu od 7.9. do 11.9.2020

Vstup do školy:

 • 1. stupeň 7:00 - 8:00h
 • 2. stupeň 7:40 - 8:00h

• žiaci 1. roč., 2. roč., 3.A, 4.A prichádzajú do školy hlavným vchodom + ranný filter
• žiaci 3.B , 4.A a 4.C prichádzajú bočným vchodom č. 1 + ranný filter
• žiaci 2. stupňa prichádzajú a odchádzajú zo školy bočným vchodom č. 2 + ranný filter
• pri príchode do školy sa žiaci 1. stupňa prihlásia čipom a odchádzajú do triedy, do ktorej sú zaradení
• žiaci 2. stupňa sa čipujú počas 1. vyučovacej hodiny, aby nedošlo k premiešavaniu skupín

Žiaci 1. - 9. ročníka budú vo svojich kmeňových triedach.

Dôležité:
VYHLÁSENIE O ZDRAVOTNOM STAVE DIEŤAŤA sa odovzdá po každom prerušení dochádzky dieťaťa do ZŠ v trvaní viac ako 3 dni.

Zmena zvonenia – dočasná kvôli deťom druhého stupňa a celodennému noseniu rúšok od 7. 9. do 11. 9. 2020:

 • 1. hod. 8,00 – 8,40
 • 2. hod. 8,55 – 9,35
 • 3. hod. 9,45 – 10,25
 • 4. hod. 10,45 – 11,25
 • 5. hod. 11,35 – 12,15
 • 6. hod. 12,20 – 13,00

Vyučovací proces od 7.9.2020.do 11.9.2020 :
Podľa dočasného rozvrhu hodín.

Školský klub detí - prevádzka:
ranná činnosť - 6:30 - 7:00 hod. - deti nemôžu ísť do zbernej triedy, kvôli nepremiešavaniu sa skupín budú vo vestibule školy, od 7:00 nastupujú pani učiteľky a deti pôjdu do svojich kmeňových tried
popoludňajšia činnosť - 11:25 - 17:00 hod. Ranná ŠKD len v nevyhnutnom prípade - nezmiešavanie sa skupín.

Stravovanie v školskej jedálni.
Na vydanie obeda je potrebný čip.
ROZPIS STRAVOVANIA V ŠJ:

 • 11:00 - 11:25 1. ročník
 • 11:25 - 11:45 2. ročník
 • 11:45 - 12:05 3. ročník
 • 12:05 - 12:30 4. ročník
 • 12:30 - 13:10 2. stupeň
 • 13:10 pedagogickí zamestnanci

Pokyny vypracovala Mgr. Zora Dóczyová, riaditeľka školy
V Bratislave 04.09.2020

Oznamy_spravy