ZAMERANIE ŠKOLY

Motto: „V každom dieťati je čosi dobré, pomôžme mu to objaviť.“

Základná škola Černyševského 8, Bratislava je plnoorganizovaná škola sídliskového typu, ktorá bola daná do prevádzky 2.septembra 1988. 

Budova školy je plánovaná na 24 tried, 5 tried pre činnosť ŠKD, 2 telocvične, jednu herňu a 6 odborných učební. Od roku 2001 otvárame špeciálne triedy pre zdravotne oslabené deti.
Uvedené triedy pracujú s osobitným programom, zameraným na zlepšenie verejného zdravia, prevenciu pred civilizačnými chorobami a posilňovanie zdravého životného štýlu žiakov.

Žiaci s diétnou stravou – diabetická, bezgluténová (bezlepková – pri intolerancii na lepok) a šetriaca - majú možnosť stravovať sa podľa ich potrieb v našej školskej jedálni.
Od septembra 2019 budeme vyučovať šach od prvého ročníka ako voliteľný/disponibilný predmet.
Škola je zapojená do projektov : Otvorená škola, Olománia, Petržalská superškola, Zelená škola.
Cudzie jazyky vyučujeme od prvého ročníka. Prvý cudzí jazyk je Anglický jazyk a druhý cudzí jazyk je Nemecký jazyk, ktorý vyučujeme od šiesteho ročníka.
Informatika sa vyučuje v dvoch učebniach. Škola disponuje aj s interaktívnymi tabuľami.
Školský vzdelávací program je zameraný na posilnenie predmetov: Slovenský jazyk a literatúra, Anglický jazyk, Nemecký jazyk, Matematika, Biológia, Telesná výchova – Florbal, Tvorba projektov a prezentácií.Nový predmet :  Šach - pre žiakov 1. ročníka.

Záujmovej činnosti detí venujeme veľkú pozornosť. Žiaci majú možnosť pracovať v šachovom krúžku, v športových, umeleckých, prírodovedných a v jazykových krúžkoch.