ŠKOLA

Vážení rodičia !

 Chceme Vás poprosiť o podporu našej mestskej časti svojimi hlasmi v projekte „Žihadielko„, ktorý vyhlásil usporiadateľ Lidl Slovenská republika, v.o.s. Cieľom projektu je v roku 2018 zrealizovať 10 detských ihrísk v 10 mestách. O tom, kde konkrétne budú realizované ihriská "Žihadielko", rozhodne svojimi hlasmi široká verejnosť.
Hlasovanie sa koná od 15.01. - 28.02.2018 prostredníctvom webovej stránky www.zihadielko.sk.
Hlasovania sa môže zúčastniť fyzická osoba staršia ako 18 rokov. Osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu zúčastniť iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu, ktorá je držiteľom telefónneho čísla mobilného operátora s pôsobnosťou na území SR a ktorá sa platne zaregistruje spôsobom uvedeným pravidlách hlasovania. Hlasovanie je bezplatné. Ďalšie hlasy je možné získať pre svoje mesto alebo mestskú časť prostredníctvom Majinej hry. Bližšie podrobnosti o projekte a spôsobe hlasovania nájdete na www.zihadielko.sk.

 

ZAMERANIE ŠKOLY

Základná škola, Černyševského 8, Bratislava je plnoorganizovaná škola sídliskového typu, ktorá bola daná do prevádzky 2. septembra 1988.
Budova školy je plánovaná na 24 tried, 5 tried pre činnosť ŠKD, 2 telocvične, jednu herňu a 6 odborných učební. Od roku 1997 otvárame špeciálne triedy pre zdravotne oslabené deti.
Uvedené triedy pracujú s osobitným programom, zameraným na zlepšenie verejného zdravia, prevenciu pred civilizačnými chorobami a posilňovanie zdravého životného štýlu žiakov.
Žiaci s diétnou stravou – diabetická, bezgluténová (bezlepková – pri intolerancii na lepok) a šetriaca - majú možnosť stravovať sa podľa ich potrieb v našej školskej jedálni.
Cudzie jazyky vyučujeme od prvého ročníka. Prvý cudzí jazyk je Anglický jazyk a druhý cudzí jazyk je Nemecký jazyk, ktorý vyučujeme od šiesteho ročníka. Škola je zapojená do projektu Inovácia metód výučby cudzích jazykov v základných školách v mestskej časti Bratislava - Petržalka.
Informatická výchova a informatika sa vyučuje v dvoch učebniach. Škola disponuje aj s interaktívnou tabuľou. V rámci zdokonaľovania sa v čítaní využívame Multimediálnu čítanku.
Školský vzdelávací program je zameraný na posilnenie predmetov:
Slovenský jazyk a literatúra, Anglický jazyk, Nemecký jazyk, Matematika, Geografia, Biológia, Prírodoveda, Tvorba projektov, Telesná výchova – Zdravotná telesná výchova, Florbal, Výchova umením.
Záujmovej činnosti detí venujeme veľkú pozornosť. Žiaci majú možnosť pracovať v športových, umeleckých, prírodovedných a v jazykových krúžkoch.