Vážení rodičia,

Oznamujem Vám, že v zmysle § 54 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove
a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle
Metodického usmernenia MŠ SR č.15/2005-R podľa čl. 5, odseku 2 písmena c) so
súhlasom zriaďovateľa mestskej časti Bratislava-Petržalka a na základe odporúčania
RÚVZ, prerušujem žiakom ZŠ Černyševského 8, Bratislava prezenčnú formu
výchovno-vzdelávacieho procesu na 5 dní a žiaci školy prechádzajú na dištančnú
formu výučby od 14.12. 2022 do 16.12.2022. Návrat žiakov do školy 19.12.2022.

Všetky deti budú odhlásené zo stravy.

Oznamy_spravy