Anglický jazyk

Anglický jazyk sa vyučuje na našej škole od 1. ročníka. Učitelia prispievajú k vytváraniu pozitívneho vzťahu k jazyku a k budovaniu sebavedomia tak, aby žiaci dokázali používať anglický jazyk nielen v škole, ale aj mimo triedy v bežnej komunikácii s anglicky hovoriacicimi ľuďmi. Na prvom stupni si žiaci osvojujú každonenné výrazy a najzákladnejšie frázy. Počúvaním s porozumením a opakovaním získajú schopnosť predstaviť sa a povedať o sebe najdôležitejšie informácie. Učitelia používajú interaktívnu tabuľu, gestikuláciu, mimiku, pesničky, riekanky, obrázkové karty a fotografie pre efektívne osvojenie si novej zásoby a základnej gramatiky. Na druhom stupni sa kladie dôraz na ovládanie gramatiky, jej použitie pri komnunikácii a dôležitá je práca s textom - získavanie informácií pomocou kľúčových slov a fráz. Prepojenie slovnej zásoby a gramatiky sa aktivizuje vhodným kontextom. Projektové vyučovanie je dôležitou súčasťou vyučovania anglického jazyka. Prezentovaním projektových prác pred učiteľom a spolužiakmi nadobúdajú žiaci potrebné sebavedomie a učia sa jeden od druhého. Rozvíjajú tvorivosť a sú vedení k samostatnosti. Zároveň si opakujú získané vedomosti. Na hodinách anglického jazyka uplatňujeme metódu pozitívneho hodnotenia, dávame žiakom okamžitú spätnú väzbu a odmeňujeme známkami za aktivitu na hodine.
Na prvom stupni pracujeme s učebnicami Busy Bee a English World. Na druhom stupni pracujeme s učebnicami Project 4. Edícia projectov je usporiadaná podľa ročníkov- Project 1-5.

Vyučovací proces