Školský psychológ

Posted on: Ut, 24.03.2020 - 09:39 By: kukucik

Úlohy školského psychológa:

 • zabezpečiť odbornú starostlivosť o žiaka alebo celú skupinu žiakov
 • realizovať poradenskú a konzultačnú činnosť
 • realizovať prevenciu
 • realizovať intervenciu a psychoterapiu
 • hodnotiť priebeh a výsledky pedagogicko – psychologickej činnosti s jednotlivcom, alebo skupinou

Konzultačné hodiny pre zákonných zástupcov žiakov:

 • Ut: 7.30 – 8. 30, 14. 00 – 15. 00
 • Štv: 7.30 – 8. 30, 14. 00 – 15. 00

Konzultácie prosím vopred nahlasovať na: zakovicova.renata@gmail.com

Spolupráca:

 • CPPPaP Švabinského 7, Bratislava – Petržalka - http://cpppapba5.sk/sk/kontakt/
 • Paneurópska vysoká škola, Fakulta Psychológie:
  • vykonávanie psychologickej praxe a psychologických aktivít študentov - realizovanie prednášok, prezentácií, besied, workshopov, diskusií, preventívnych a intervenčných programov, individuálnych 
   a skupinovýc pohovorov a rozhovorov, poradenstvo, koučing, diagnostiku, assessment centrá.
 • Kontaktná osoba: 
  • Prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. - vedúca ústavu školskej a pracovnej psychológie
  • Miestnosť 0.07-2
  • tel.: +421 2 4820 8867
  • mail: eva.gajdosova@paneurouni.com

Výskumy:

Naša základná škola sa tento školský rok 2019/2020 zapája do medzinárodného výskumu s názvom „Cross-cultural School Climate Study“ . Tento významný medzinárodný výskum školskej klímy sa realizuje vo vybraných štátoch sveta (Litva, Jamajka, Malta, Grécko, USA, Slovensko a i.). V každom štáte sú do výskumu zapojených 3-4 základné školy. Medzinárodný výskum na Slovensku koordinuje Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy v Bratislave pod vedením prof. PhDr. Evy Gajdošovej, PhD. a jej výskumného tímu zloženého z 8 pracovníkov fakulty (doc. Lisá, doc.Szobiová, dr.Hennelová, dr.Roľková, dr.Dvorská, dr. Radnóti a mgr. Majerčáková).

V základných školách je koordinátorom prebiehajúceho výskumu so súhlasom riaditeľa školy školská psychologička. Cieľom výskumu je zmapovať niektoré aspekty školskej klímy z pohľadu žiakov, učiteľov, odborných pracovníkov a rodičov, a to prostredníctvom anonymných dotazníkov určených týmto skupinám osôb. Dotazníky sledujú napr. vytváranie tvorivého a bezpečného prostredia v škole, pohoda a spokojnosť v škole, sociálne vzťahy v škole, starostlivosť učiteľov o žiakov a prístupy k zabezpečeniu ich školskej úspešnosti, a iné.

Výsledky výskumu sa stanú jednak súčasťou celosvetového výskumu na meranie kvality školskej klímy a jednak výsledky dotazníkov môžu veľmi dobre slúžiť aj na sebaevaluáciu kvality základnej školy, kde sa výskum realizuje, ako jej dôležité ukazovatele.