Oznam pre stravníkov v školskej jedálni

Vážení rodičia, dovoľujeme si vás informovať, že Miestne zastupiteľstvo MČ  Bratislava - Petržalka schválilo VZN č. 15/2020 zo dňa 15.12.2020 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v pôsobnosti MČ Bratislava - Petržalka (zákonný zástupca žiaka základnej školy uhrádza príspevok na režijné náklady vo výške 10 € na žiaka paušálne za kalendárny mesiac, deti, ktoré si nosia stravu z domu  platia paušál 5 € na žiaka mesačne).

Súbor
Oznamy_spravy